توانمندسازی مدیران، دانشجویان و کارکنان

1.   سبک مدیریتی شما چیست؟

2.   بارزترین اولویتهای مدیریتی در شما کدام است؟

3.   شما به عنوان یک مدیر چه توانمندیهایی را در گروه یا سازمان خود ایجاد می نمایید؟

4.   محیط کاری که شما مدیر آن باشید، چه ویژگیهایی خواهد داشت؟

 این پروفایل به کشف توانمندیهای مدیریتی افراد می پردازد. در این گزاش اولویتهای هر‌ الگوی مدیریتی شامل نوع عملکرد، هدایت‌کنندگی، چالش‌طلبی، تشویق‌کنندگی، همکاری، حمایتگری و غیره تشریح می شود. ارائه راهکارها و استراتژیهای منحصر به فرد در این گزارش، سبب ارتقاء اثر بخشی مدیریتی شما می گردد. برخی از سرفصلهای مربوط به این گزارش به شرح ذیل
می باشد :

1.   شناسایی، توضیح و تفسیر سبک مدیریتی شما

2.   تعیین و تفسیر اولویتهای مدیریتی مربوط به آن

3.   شناسایی رویکردهای مدیریتی مورد پسند شما که سبب خوشحالی شما می شود

4.   شناسایی عوامل استرس زا برای شما به عنوان مدیر

5.   روش شما در هدایت کردن و واگذاری امور به افراد

6.   مسائل و چالشهای پیش روی شما در مدیریت افراد با غالب رفتاری D، i، S و C به تفکیک

7.   ویژگیهای محیط کاری که شما به عنوان یک مدیر آن را خلق می نمایید

8.   چگونگی ایجاد انگیزه و مدیریت تعارض در سبک مدیریتی مربوط به شما

9.   روشهای شما در ارتقاء و توسعه افراد

تماس با ما

  • 09391060777
  • info@tavanaei.com